Al Ghazali Terpikat Kecantikan Nadine Kaiser, Putri Nadine Kaiser